Laddar...

Handelsvillkor

Allmänna bestämmelser

Dessa handelsvillkor omfattar de villkor som gäller vid köp av produkter eller tjänster från: 

AutoLock A/S
Søndersøvej 184
5462 Morud
Danmark
VAT-nr: DK38643711
Telefonnummer: +45 7777 7700
E-post: info@AutoLock.dk

Nedan kommer AutoLock A/S att kallas "AutoLock", "vi" eller "oss".

När vi använder termerna "kunden", "du", "köparen" eller "ni" åsyftas den fysiska eller juridiska person som köper produkter och tjänster av oss.

Dessa handelsvillkor gäller om inte annat skriftligen överenskommits eller framgår av orderbekräftelsen.

Utöver dessa allmänna bestämmelser gäller avsnitt 2 för privatpersoner (konsumenter) och avsnitt 3 för näringsidkare.

 

Betalning

Tillgängliga betalningsmetoder kan variera från land till land. Vi accepterar följande betalningsmetoder:

 • Visa
 • MasterCard
 • Swish
 • MobilePay 
 • PayPal
 • Dankort 

Betalningen kommer inte att dras från ditt konto förrän varan har skickats. Dock måste betalning via banköverföring registreras hos oss innan vi skickar din beställning.

När du har lagt din beställning tar du automatiskt emot en orderbekräftelse via e-post. Du kommer även att ta emot ett e-postmeddelande när din beställning har skickats.

 

Leverans

1.1.1. AutoLock levererar alla vardagar, förutsatt att varan finns i lager. Du kan se preliminär leveranstid under FAQ för varje enskild vara. Om varan inte finns i lager visas en beräknad leveranstid baserad på information från tillverkaren.

Om varorna ska anpassas eller justeras får du räkna med extra leveranstid.

Vid försening ska du omedelbart inkomma med reklamation till oss, annars kan du gå miste om möjligheterna att vidta åtgärder på grund av de brister i fullgörandet som förseningen kan ge upphov till.

 

Garanti

Vi erbjuder produkt- och monteringsgaranti. Garantin gäller från fakturadatum och 24 månader framåt.

Garantin täcker inte fel eller skador som uppstår till direkt eller indirekt följd av kundens felaktiga användning, vårdslöshet, bristande underhåll och annan yttre påverkan.

Vid begäran om åtgärdande under garantitiden ska skadebeskrivningen och en kopia av fakturan/dokumentationen uppvisas för verkstaden. Vi ansvarar inte för brister om du uppsökt en tredjepartsverkstad för avhjälpande.

1.1.2. Du har ingen rätt till ersättning för eventuella indirekta följdskador eller kompensation för besvär som kan ha uppstått på grund av defekt produkt/felaktig service. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om kompensation ska ske som kreditering av ursprungligt fakturapris eller genom leverans av ersättningsvara.

 

Montering och underhåll av lås

Du ska vara medveten om att du måste tvätta din bil senast 48 timmar efter montering av lås, annars kan bilen drabbas av flygrost. Skador som uppstått p.g.a. bristande rengöring av bilen inom 48 timmar efter montering av lås är ovidkommande för AutoLock.

Underhåll av lås innebär att de rengörs minst en gång var tredje månad, eller vid behov.

Vid rengöring sprutar man igenom låset med något smutslösande medel, ex. WD40 eller motsvarande. Ca 15 minuter efter rengöring ska låset smörjas med en låsolja som är fri från syra och silikon, men som innehåller PTFE.

 

Tillämpliga bestämmelser för privatpersoner

Bestämmelserna i detta kapitel 2 gäller endast privatpersoner (konsumenter).

 

Ångerrätt

14 dagars ångerrätt gäller vid alla köp av varor från vår webbplats. Perioden räknas från den dag du tar emot din beställning, och försändelsen ska vara AutoLock tillhanda senast 14 dagar efter det att ditt åberopande av ångerrätten inkommit.

Ångerrätten bortfaller om varan använts på ett sätt som uppenbarligen minskar varans försäljningsvärde i den utsträckning den inte längre är i väsentligen samma skick och mängd som vid mottagandet av den.

Ångerrätten gäller inte för specialtillverkade varor.

Meddelande om åberopande av ångerrätten måste inkomma per post eller returformulär. Formuläret hittar du här.

Vid retur ska en kopia av formuläret eller e-postkorrespondensen samt en kopia av fakturan bifogas.

Om du ångrar ditt köp innan varan har skickats rekommenderar vi att du kontaktar oss så snabbt som möjligt via e-post på info@AutoLock.dk  eller per telefon på +45 7777 7700.

Returen bekostas av köparen.

Om du ångrar ditt köp återbetalas du naturligtvis inbetalat belopp. Beloppet kommer att överföras till det kort du betalat med eller till ditt bankkonto när vi har fått tillbaka varan och kontrollerat att den uppfyller kriterierna för avbokning.

 

Reklamationsrätt

Som konsument har du 24 månaders reklamationsrätt. Det innebär att du kan få varan reparerad, utbytt, få pengarna tillbaka eller priset sänkt, beroende på aktuella omständigheter. Detta förutsätter naturligtvis att reklamationen är berättigad och att felet/bristen inte har uppstått till följd av felaktig eller skadlig användning av produkten.

Reklamation måste ske inom "rimlig tid" efter det att du har upptäckt felet på varan. Om reklamation sker inom två månader efter upptäckten av felet kommer reklamationen alltid att anses vara rättidig.

AutoLock täcker rimliga returkostnader.

Reklamationen ska ske per post till info@AutoLock.dk, per telefon på +45 7777 7700 eller via vårt retur- och reklamationsformulär. Formuläret hittar du här.

Vid retur ska en kopia av formuläret eller e-postkorrespondensen samt en kopia av fakturan bifogas. 

 

Klagomål

Om du som konsument vill klaga på en vara eller tjänst som inhandlats hos oss kontaktar du vår kundtjänst på info@AutoLock.dk. Om vi inte lyckas hitta en lösning kan du inkomma med klagomål till Mæglingsteamet for Forbrugerklager (Medlingsteamet för konsumentklagomål), Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark. Du kan även klaga hos Center for Complaint Resolution via www.naevneneshus.dk.

Som utgångspunkt är en förutsättning för klagomål att den produkt eller tjänst du vill klaga på har kostat minst 1 110 DKK och högst 100 000 DKK. Dessa beloppsgränser kan komma att ändras. Du debiteras en avgift för behandling av klagomålet.

 

Bestämmelser för näringsidkare

Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast näringsidkare och momsregistrerade kunder.

 

Erbjudanden och beställning

Om inget annat anges är erbjudandena giltiga i två veckor från erbjudandedatum.

Köparens eventuella inköpsvillkor och liknande är inte bindande för oss.

Priserna visas både med och utan moms. Om du handlar från ett annat EU-land än Sverige visas momssatsen i betalningsfönstret baserat på val av land och/eller om ett godkänt momsregistreringsnummer har angetts. För att undvika momsbetalning till ett annat land än Sverige kan godkännandet ske via Vies: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.

Köparen är inte berättigad att moträkna eventuella genkäromål som vi inte skriftligen har erkänt. Köparen är heller inte berättigad att undanhålla någon del av köpesumman på grund av genkäromål.

Vid bristande efterlevnad av betalningsvillkoren förbehåller vi oss rätten att skicka framtida leveranser mot postförskott eller att kräva kontant betalning vid leverans.

Om leveranser skriftligen har avtalats sker dessa på köparens bekostnad och risk eftersom leveransmetoden bestäms fritt av oss.

Om köparen underlåter att hämta ut produkterna eller begär ändring av försändelse efter leveranstidens inträffande har vi rätt att förvara och försäkra dessa på köparens bekostnad och att skicka en faktura för leveransen.

Om köparen trots skriftlig uppmaning om detta inte hämtar ut produkterna är vi berättigade att – inklusive i de fall där produkterna tillverkas eller köps specifikt enligt köparens anvisningar eller specifikationer – sälja dessa på bästa möjliga sätt på köparens bekostnad.

 

Risk och äganderättsförbehåll

Risken för varorna övergår till köparen när leverans sker till överenskommen leveransplats.

AutoLock innehar äganderätten till varor som köpts på kredit fram till dess att hela beloppet är betalt. Om kostnader uppstår i samband med misskött kreditköp bärs dessa av köparen. Fram till dess att äganderätten till varorna övergått till köparen är köparen skyldig att

 • Förvara varorna (utan kostnad för företaget) åtskilda från alla andra varor från köparen eller tredje part på ett sådant sätt att de förblir identifierbara som företagets egendom.
 • Inte förstöra eller skada något identifieringsmärke på varorna eller varornas förpackningar.
 • Underhålla och försäkra varorna i tillfredsställande utsträckning.

Fram till dess att äganderätten till varan övergår från säljaren till köparen, d.v.s. när full betalning skett, ska köparen på säljarens begäran återlämna varan. Om köparen underlåter att göra detta kan säljaren inträda i områden som ägs eller kontrolleras av köparen och ta tillbaka varorna.

Köparen får inte pantsätta varorna eller på något sätt använda dem som säkerhet för eventuella skulder. Ingen handling som kan påverka säljarens rättigheter får utföras. Om köparen ändå gör detta ska alla belopp – oavsett beloppens storlek – omedelbart förfalla till betalning.

Köparen ska till AutoLocks rimliga tillfredsställelse försäkra och hålla varorna försäkrade till fullt pris mot "alla risker" fram till det datum äganderätten till varorna övergår från säljaren och ska – på säljarens begäran – kunna uppvisa en kopia av försäkringsbrevet. Utan att detta påverkar säljarens övriga rättigheter kan eventuella belopp köparen är skyldig säljaren omedelbart komma att förfalla vid köparens underlåtelse till detta.

 

Betalningsfrist och inkasso

Om inget annat avtalats ska betalning för levererade varor eller tjänster ske senast 30 dagar efter leveransdatum. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta – motsvarande 3 % per påbörjad månad – från förfallodatum och fram till dess betalning inkommer. 

Om betalning inte inkommer inom avtalad betalningsfrist utfärdas ett inkassovarsel. Detta inkassovarsel kommer att innehålla information om det belopp som ska inbetalas, upplupen ränta och ny betalningsfrist. Denna betalningsfrist kommer att uppgå till minst 10 dagar från inkassovarslets datum.

Om betalning inte sker inom den tidsfrist som anges i inkassovarslet kommer ärendet att överföras till inkasso och ytterligare avgifter kommer att påföras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Reklamation

Omedelbart efter mottagandet av varorna eller tjänsterna ska köparen granska leveransen för att säkerställa att den är intakt och i enlighet med avtalat.

Eventuella reklamationer ska vara oss tillhanda senast 8 dagar efter leverans eller varornas ankomst. 

Reklamationen ska initieras omedelbart efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Den ska vara skriftlig och det ska i den specificeras vilket/vilka fel som åberopas. I övriga fall bortfaller köparens rättighet till kompensation för det avtalsbrott som följer av felet. Reklamationer befriar inte köparen från betalning av köpesumman innan avtalad förfallodag.

Om levererad vara är behäftad med fel eller brister är vi berättigade att avhjälpa dessa genom reparation eller utbyte, förutsatt att detta kan ske inom 30 dagar från det att vi har mottagit nödvändig dokumentation som verifierar att reklamationen är berättigad. Om felet avhjälps kan köparen inte rikta några som helst anspråk mot säljaren, inklusive proportionell prissänkning eller ersättning.

Vi ansvarar inte för fel/brister om köparen uppsökt en tredjepartsverkstad för avhjälpande av dessa.

 

Vid retur

Vid retur ombeds köparen att kontakta oss via telefon, e-post eller ifyllt retur- och reklamationsformulär. Kom ihåg att bifoga en kopia av ifyllt returformulär eller e-postkorrespondens, samt en fakturakopia i den kartong som returneras.

Alla returer eller reklamationer ska skickas till: AutoLock A/S, Søndersøvej, 184 5462 Morud, Danmark.

Returer mot postförskott accepteras inte.

 

Reservationer och force majeure

Vi reserverar oss för korrekturfel, tekniska fel, slutsålda varor samt förändringar av skatter, avgifter och priser.

Vi frånsäger oss dessutom allt ansvar för uteblivet eller försenat avtalsuppfyllande beroende på force majeure, krig, upplopp, civila oroligheter, regerings- eller myndighetsingripande, brand, strejk, lockout, export- och/eller importförbud, mobilisering, skadegörelse, valutarestriktioner, försening och/eller utebliven leverans från underleverantörer, transporthinder – inklusive ishinder och transportolyckor – avbruten strömförsörjning och liknande produktionsproblem eller någon annan orsak utanför vår kontroll.

Om bristfri eller rättidig leverans tillfälligt förhindras av en eller flera av ovannämnda omständigheter skjuts leveransen upp under en tidsperiod som motsvarar hindrets varaktighet, plus en tidsperiod som är rimlig för att – med hänsyn till omständigheterna – normalisera situationen. I ovanstående fall måste vi utan onödigt dröjsmål meddela köparen om förändringen eller den förväntade förändringen av leveranstiden. Leverans på därmed förskjutet leveransdatum anses i alla avseenden vara rättidig. Om leveranshindret kan förväntas bestå i längre än 4 veckor har såväl vi som köparen rätt att häva avtalet utan att detta betraktas som ett avtalsbrott, och utan att någon av parterna kan göra några anspråk gällande.

 

Ansvarsbegränsning och produktansvar

1.1.3. AutoLock frånsäger sig allt ansvar för skador eller förluster som uppstår till följd av användning av sålda produkter, såvida det inte kan bevisas att skadan eller förlusten är en direkt konsekvens av AutoLocks grova vårdslöshet eller avsiktliga handlingar. Köparen samtycker till att använda produkten på egen risk och håller säljaren skadeslös för samtliga anspråk som kan uppstå i samband med användningen av produkten.

AutoLock kan under inga omständigheter hållas ansvariga för driftsförluster, inkomstförluster, utebliven vinst eller andra indirekta förluster. Vårt ersättningsansvar kan aldrig överstiga fakturapriset exklusive moms för de varor eller tjänster som är defekta. Dessutom ansvarar vi under inga omständigheter för betalning av kostnader för demontering och återmontering av defekta delar, och köparens kostnader för identifiering av defekter är ovidkommande för oss. Vid reparation och utbyte ska sålda varor returneras till oss i originalförpackning och på köparens bekostnad och risk.

 

Tillämplig lag och behörig domstol

Eventuella tvister mellan parterna som uppstår till följd av detta avtal och av detta följande bestämmelser ska avgöras genom tillämpning av dansk lagstiftning i de allmänna danska domstolarna där AutoLock har sin hemvist.

Bäste AutoLock-kund!

Betalning

AutoLock ApS accepterar betalning med följande:

 • Dankort/VISA-Dankort
 • VISA
 • Mastercard
 • Banköverföring
 • M.fl. – kan variera från land till land.

Beloppet dras inte från ditt konto förrän varan skickas. Detta gäller dock inte vid banköverföring, eftersom betalningen måste vara registrerad innan ordern skickas.

Alla priser visas både med och utan moms. Om du handlar från ett annat EU-land än Danmark visas momssatsen i betalningsfönstret baserat på val av land och/eller ett godkänt momsregistreringsnummer, om sådant används. För att undvika momsbetalning i ett annat land än Danmark sker godkännandet via Veis: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. AutoLock använder en godkänd betalningsserver som krypterar alla kortuppgifter med SSL-protokoll (Secure Socket Layer), vilket innebär att era uppgifter inte kan stjälas.

När ordern har lagts kommer ni automatiskt att ta emot en orderbekräftelse per e-post. Ni tar även emot ett e-postmeddelande när leveransen skickas

Risk och äganderätt till varorna

1.1 Risken för varorna övergår till Köparen vid leverans på den av Köparen avtalade leveransplatsen.

1.2 Äganderätten för varorna övergår till Köparen när Säljaren tagit emot alla belopp det är skyldigt för varorna och alla andra belopp som Köparen är skyldig Säljaren.

1.3 Fram tills det att varorna har övergått till Köparen ska Köparen göra följande:

1.3.1 Förvara varorna säkert som säljarens borgensman.

1.3.2 Förvara varorna (utan kostnad för Säljaren) separat från alla andra varor från Köparen eller tredje part på ett sådant sätt att de förblir identifierbara som Säljarens egendom.

1.3.3 Inte förstöra eller skada något identifieringsmärke på varorna eller varornas förpackning.

1.3.4 Hålla varorna försäkrade och i tillfredsställande skick [EN1] med fokus på Säljarens intressen.

1.4 Fram tills det att äganderätten till varorna övergår från Säljaren, dvs. vid full betalning, ska Köparen Returnera varor på Säljarens begäran. Om Köparen underlåter att göra detta kan Säljaren skaffa sig åtkomst till vilket område som helst som ägs eller kontrolleras av Köparen och där varorna förvaras och återta varorna.

1.5 Köparen får inte pantsätta varorna eller på något sätt använda varorna som säkerhet för någon som helst skuld. Inga handlingar som kan påverka Säljarens rättigheter får utföras och om Köparen underlåter att leva upp till detta ska samtliga belopp, oavsett vad Köparen är skyldig Säljaren, omedelbart förfalla till betalning.

1.6 Köparen ska försäkra och hålla varorna försäkrade till fullt pris mot ”alla rimliga risker” fram tills det datum äganderätten till varorna övergår från Säljaren, och Köparen ska, när Säljaren anmodar om detta, framvisa en kopia av försäkringsbrevet. Utan att det berör Säljarens övriga rättigheter, om Köparen underlåter att göra detta, kan alla belopp som Köparen är skyldig Säljaren omedelbart förfalla till betalning.

AutoLock innehar äganderätten till varor och tjänster som köpts på kredit fram tills det att det fulla beloppet är betalt. Om utgifter uppstår på grund av misskötsel av ett kreditköp står Köparen för dessa.

Leverans

AutoLock levererar alla vardagar om varan finns på lager – se vägledande leveranstid i FAQ för vilken vara som helst. Om varan inte finns på lager framgår förväntad leveranstid av information som lämnats av tillverkaren. Priserna i webbutiken är angivna exklusive fraktkostnader – man kommer att informeras om dessa innan beställningen slutförs.
Om varorna ska anpassas eller justeras påförs ytterligare leveranstid.

Ångerrätt

Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt för beställda varor, förutsatt att varan inte har använts och är i samma skick och mängd som när den levererades. Perioden räknas fr.o.m. den dag du tar emot din order. För att åberopa din ångerrätt kontaktar du oss senast 14 dagar efter mottagandet, och senast 14 dagar efter detta ska AutoLock ta emot försändelsen. Köparen ska informera kring returen per e-post eller returformulär.

Vid retur ska en kopia av formuläret eller e-postkorrespondensen samt en kopia av fakturan bifogas.

Om ångerrätten åberopas innan varan har skickats rekommenderar vi att ni kontaktar oss så snabbt som möjligt per e-post på info@autolock.dk eller per telefon på +45 7777 7700

Returrätten gäller inte för speciellt hemtagna varor eller varor som har sålts under dessa villkor.

Köparen står som utgångspunkt för returkostnaderna.

Reklamationsrätt

Reklamation ska ske så snabbt som möjligt per e-post på info@autolock.dk eller per telefon på +45 7777 7700.

Vi erbjuder 2 års garanti på alla våra produkter. Garantin omfattar varans funktionalitet - och kommer i de flesta fall att kräva att produkten har underhållits korrekt. För vissa produkter erbjuder tillverkaren en längre garantiperiod och när detta är fallet gäller tillverkarens villkor. Vi behandlar dock fortfarande garantin hos oss.

Om varan har monterats av AutoLock lämnar vi även 2 års garanti på monteringen och där ett ingrepp har utförts – ex. på skåpbilen. Garantin omfattar även utfört korrosionsskydd.

Vår reklamationsrätt gäller endast material-/tillverkningsfel. Om reklamationen är berättigad kommer ett avtal om reducerat pris, reparation eller byte att ingås, beroende på det enskilda ärendet.

Reklamationsrätten gäller inte vid fel eller skador som har uppstått genom användarens felaktiga användning eller montering av varan.

AutoLock kommer, inom rimliga gränser, att täcka returkostnaderna.

Åberopande av reklamationsrätten ska ske per telefon på +45 7777 7700 eller via vårt retur- och reklamationsformulär.

Vid retur ska en kopia av formuläret eller e-postkorrespondensen samt en kopia av fakturan bifogas.

Vid retur

Inkom med förfrågan per telefon eller fyll i retur- och reklamationsformuläret. Kom ihåg att bifoga en kopia av ifyllt returformulär eller e-postkorrespondens och fakturan i den förpackning som returneras.

Alla returer eller reklamationer skickas till:

AutoLock
Søndersøvej 184
5462 Morud
Danmark

Inga försändelser mot postförskott accepteras.

Återbetalning

Om återbetalning har avtalats ber vi er fylla i er bankinformation, så att avtalat belopp kan överföras.

Ni ansvarar endast för eventuell minskning av varans värde som beror på annan användning än den som är nödvändig för fastställande av om reklamationen ska godkännas.

Om varan har testats betraktar vi den som använd, vilket innebär att ångerrätten bortfaller. I vissa fall kan en reduktion av priset – baserat på varans marknadsvärde – avtalas, och därefter återbetalas.

Förbehåll

Det tas förbehåll för korrekturfel, översättningsfel, tekniska fel, avgiftsändringar, priser, utsålda varor, förseningar och eventuella yttre omständigheter, som ex. konflikter eller force majeure.

Företagets kontaktuppgifter

AutoLock ApS
Søndersøvej 184
5462 Morud
Danmark

VAT-nr.: DK38643711

Telefonnummer: +45 7777 7700

E-post: info@autolock.dk